© Rijksmuseum van Oudheden

Subsidies & fondsen

Voor de financiering van een activiteit of project kan je gebruik maken van verschillende subsidieregelingen en fondsen. We hebben de landelijke, provinciale en regionale subsidies op het gebied van archeologie voor je op een rijtje gezet. Geen ervaring met subsidie aanvragen? Het VSB fonds biedt een gratis online cursus fondsenwerving aan (scroll naar beneden naar 'VSB fonds'). Maar wij denken ook altijd graag mee. Mail naar info@archeologiedagen.nl voor vragen en advies.

Landelijke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Het fonds richt zich op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs, om cultuur te bevorderen die uitnodigend en laagdrempelig is. Het fonds biedt een subsidie voor erfgoed en archeologie. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed en archeologie in aanraking te brengen door educatie.

De subsidieregeling bestaat uit drie categorieën (min. €1.000 en max. €75.000 per project) en bekijk je hier . Bekijk deze website voor meer tips en inspiratie op het gebied van erfgoedparticipatie, -educatie en – vrijwilligers.

VSBfonds
Het VSBfonds zet zich in voor een creatieve, sociale en inclusieve samenleving en ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur. Met de regeling Donatie op Locatie biedt het VSBfonds kansen voor kleine initiatieven die een lokale of regionale impact hebben met een donatieverzoek.

Het VSBfonds biedt daarnaast ook een gratis online cursus fondsenwerving aan. De cursus is voor iedereen, vrijwilliger of penningmeester, werkzaam in een professionele organisatie of actief in de buurt (klik hier).

Mondriaan Fonds
Met de regeling Kunst Erfgoed Presentatie wil het Mondriaan Fonds bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Een bijdrage van het fonds is maximaal 40% van de projectkosten.

Werk je aan nieuwe visies en verhalen over erfgoed, bijvoorbeeld een bijzondere presentatie, herinrichting of thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is én een divers publiek bereikt? Misschien biedt de bijdrage Erfgoed Innovatie uitkomst.

Daarnaast kent het Mondriaan Fonds een regeling voor internationale samenwerkingsprojecten voor erfgoedinstellingen. De regeling is bestemd voor erfgoedinstellingen uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland, waaronder ook erfgoed.

Het is een continue zorg om de waardering van erfgoed door te blijven geven aan nieuwe generaties. Het Cultuurfonds steunt daarom veel projecten die erfgoededucatie aan het publiek ondersteunen. Voor meer informatie klik hier. Daarnaast is er een speciale subsidie voor initiatieven en projecten gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. Bekijk deze hier.

De Nieuwe regeling voor archeologisch publieksbereik en -participatie bij het Cultuurfonds: Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. Behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen. Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Omdat bewustwording een belangrijke bouwsteen voor participatie is, komen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking.

 

Nieuwe regeling voor publieksbereik en -participatie bij het Cultuurfonds

Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies ‘Archeologie bij de tijd’ van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. Behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen.

Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Omdat bewustwording een belangrijke bouwsteen voor participatie is, kunnen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking komen. De belangrijkste richtlijnen:

 • Aanvragen kunnen worden gedaan door een stichting of vereniging, maar ook door een natuurlijk persoon of archeologisch bedrijf. Overheden kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar kunnen wel samenwerkingspartner zijn in een initiatief.
 • Het maximumbedrag voor aanvragen bedraagt € 25.000. Bij aanvragen tot € 5.000 is het aan te vragen bedrag maximaal 100% van de totale projectkosten, bij aanvragen tussen € 5.000 en € 25.000 is het maximaal 50% van de totale projectkosten.

Je leest alles over de regeling op de website van het Cultuurfonds, je kunt daar ook direct aanvragen. Op 1 december 2023 sluit de eerste indieningsronde!

Bouwfonds Cultuurfonds
Via het Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

VriendenLoterij Fonds
Als financier helpt het VriendenLoterij Fonds voorlopers die zich inzetten voor een socialere en creatievere samenleving in Nederland. Het Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, onze wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. Voor meer informatie over verschillende thema’s en wijze van aanvragen kijk hier.

Stichting Dioraphte
Stichting Dioraphte heeft een subsidieregeling op het gebied van Cultureel Erfgoed waarbij het toekenningsbeleid vooral gericht is op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed in Nederland, denk aan monumenten, archeologie, archieven en musea. Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn, tijdelijke projecten zoals tentoonstellingen vallen hier niet onder.

Fond 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Ze ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

De Gravin van Bylandt Stichting
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting hecht een bijzondere waarde aan het behoud van cultureel en kunsthistorisch erfgoed in Nederland, en steunt daarom onder andere musea en restauraties en het behoud van monumenten.

Reuvensfonds
De Stichting Reuvens behartigt en ondersteunt de belangen van alle archeologen in Nederland en ondersteunt initiatieven die de duurzaamheid en verbinding tussen de verschillende partijen in de Nederlandse archeologie ten goede komen, zoals publicaties, onderzoeken, congressen of open dagen.

Indien toereikend stelt de Stichting Reuvens jaarlijks € 4.000 beschikbaar voor het Reuvensfonds. De aan te vragen bijdrage bedraagt ten minste € 250 en ten hoogste € 2.000. voor meer informatie klik hier.

Dinamo Fonds
Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur, monumenten en cultuurlandschappen. Deze missie wordt bereikt door projecten te ondersteunen die het herstel van de natuurkwaliteit als doel hebben of een duurzame uitwerkingen hebben op de leefomgeving.

Zabawas
Stichting Zabawas kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, erfgoed en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen. De stichting ondersteunt onder andere musea en projecten rond cultuureducatie.

DutchCulture
DutchCulture stimuleert, informeert en ondersteunt bij internationale culturele samenwerking. Hiervoor stelt DutchCulture een Reiskostenregeling en Ondersteuningsregeling beschikbaar. Voor de Ondersteuningsregeling is jaarlijks €30.000 beschikbaar gesteld. Per project kan maximaal €5.000 worden aangevraagd.

De regeling is heel specifiek bedoeld voor erfgoedprofessionals en erfgoedinstellingen, waaronder ook archeologie. Het doel van de regeling is het netwerk tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed en archeologie met elkaar te versterken en kennis uit te wisselen.

Subsidies per provincie

Provincie Zuid-Holland
De provincie werkt samen met andere partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Daarnaast benadrukt de provincie de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van het beleefbaar maken van erfgoed voor de samenleving.  In de huidige omgevingsvisie staan 7 erfgoedlijnen centraal. Voor meer informatie over de erfgoedlijnen en subsidieaanvragen kijk hier.

Provincie Gelderland
Wil je samen met één of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen binnen de provincie Gelderland? Dan kan je subsidie aanvragen binnen de regeling “Cultuur- en erfgoedpacten” (participatie van burgers).

Provincie Limburg
Limburg is rijk aan archeologische vondsten en verhalen en onze leefomgeving is rijk gedecoreerd met klein erfgoed met een cultuurhistorische waarde. De regeling Ar­che­o­lo­gie en Klein Lim­burgs erf­goed is erop gericht om deze historische waarden en verhalen te behouden en te ontsluiten, waarbij de inzet van vrijwilligers verplicht is, maar deze inzet ook financieel gewaardeerd wordt.

Provincie Overijssel
De subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ is voor projecten die de Overijsselse geschiedenis vertellen, zoals het verhaal achter karakteristieke gebouwen, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren. Bekijk hier de regeling.

Provincie Drenthe
De regeling archeologie en publiek is bedoeld om de Drentse burgers te stimuleren om actief betrokken te zijn bij archeologisch erfgoed, in de vorm van onderhoud, onderzoek of als inspiratiebron voor kunstuitingen. Deze subsidie heeft tot doel een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe.

Subsidieregeling provincie Utrecht Publieksbereik van erfgoed

Goede verhalen wakkeren de nieuwsgierigheid aan en smaken altijd naar meer. Daarom is het belangrijk dat verhalen die in en achter ons erfgoed schuilgaan goed worden ontsloten en boeiend worden verteld. Bovendien is het van belang om niet alleen losse verhalen te vertellen maar deze ook met elkaar in verband te brengen en het publiek te verleiden om steeds meer te willen weten. Bekijk hier de regeling.

Provincie Groningen

Organiseert u als cultuur- of erfgoedinstelling een activiteit in de provincie Groningen rondom amateurkunst, cultuurparticipatie, erfgoed, archeologie of de Nedersaksische taal? Richt de activiteit zich op het actief meedoen van de deelnemers? En heeft deze een regionale of provinciale uitstraling? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Met de subsidieregeling ‘Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed’ moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken. Bekijk hier de regeling.

 

Overige provinciale subsidieloketten

Hier vind je per provincie de algemene provinciale subsidies. Binnen de cultuur en educatie subsidies is het soms even zoeken, maar vind je vaak regelingen die aansluiten op archeologische publieksactiviteiten.

Regionale fondsen

Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft naast de landelijke organisatie, ook provinciale afdelingen die lokale of regionale projecten ondersteunt. Vindt de uitvoering van je project in de regio plaats, dan kan je bij de desbetreffende afdeling van het Cultuurfonds je aanvraag indienen.

Fonds 1818
Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Ook initiatieven op gebied van erfgoed steunt Fonds 1818 projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven, bijvoorbeeld om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken.

K.F. Hein Fonds
Het K.F. Hein Fonds is een vermogensfonds dat Utrechtse organisaties en instellingen steunt binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Alleen culturele instellingen in de provincie Utrecht (stichtingen, verenigingen of uitgevers) kunnen subsidie aanvragen.

Stichting Bevordering Volkskracht / J.E. Jurriaanse Stichting
De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die te maken hebben met geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie. Soms dragen zij bij aan de publicatie van een boek. Het werkgebied van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincies Zuid- Holland en Utrecht.

Lokale fondsen en subsidies gemeenten

Ook op lokaal niveau zijn er vele (particuliere) fondsen die zich inzetten voor het erfgoed van de lokale omgeving en hebben gemeenten vaak subsidieregelingen. Het reikt te ver deze hier allemaal te noemen, maar check de website van je gemeente voor de mogelijkheden en vraag en kijk rond waar de kansen liggen.

Facts

 • Fonds voor Cultuurparticipati
 • VSBfonds
 • Mondriaan Fonds
 • Prins Bernard Cultuurfonds
 • Bouwfonds Cultuurfonds
 • Bankgiro Loterij Fonds
 • J.E. Jurriaanse Stichting
 • Stichting Dioraphte
 • De Gravin van Bylandt Stichting
 • Fonds 1818
 • K.F. Hein Fonds
 • Reuvensfonds
 • Provinciale subsidies
 • Regionale subsidies en fondsen

De Nationale Archeologiedagen worden mede gesteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie:

Door archeologie kunnen we leren van het verleden.

bekijk het filmpje

Subsidies & fondsen

Oproep!

Weet jij nog een landelijk of regionaal fonds dat subsidies verleent aan archeologische publieksinitiatieven? Laat het ons weten via archeoleeft@archeologiedagen.nl