© Rijksmuseum van Oudheden

Subsidies & fondsen

Voor de financiering van een activiteit of project kan je gebruik maken van verschillende subsidieregelingen en fondsen. We hebben een aantal voor je op een rijtje gezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke, provinciale en regionale subsidies, maar ook op lokaal niveau zijn er heel veel fondsen die graag bijdragen aan de waarden van de lokale identiteit die archeologie biedt.

Lees de criteria goed door en let op de uiterste indieningsdatum, vaak moet de aanvraag al enkele maanden voordat het project plaatsvindt, worden aangevraagd. Bij twijfel even bellen met het fonds is altijd aan te bevelen.

Geen ervaring met subsidie aanvragen? Het VSB fonds biedt een gratis online cursus fondsenwerving aan (zie VSB fonds). Hier leer je hoe je financiering voor je project vindt en hoe je een succesvolle aanvraag indient.

Provinciale subsidieregelingen

Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden uitgelegd. Op dit moment hebben de provincie Zuid-Holland, Gelderland en Limburg een subsidieregeling specifiek gericht op archeologisch publieksbereik, maar ook binnen de andere provincies liggen er kansen en mogelijkheden binnen het algemene subsidiebeleid.

Provincie Gelderland
Provincie Gelderland zoekt op Forum Gelderland naar vernieuwende ideeën op het gebied van Cultuur en Erfgoed Participatie in Gelderland. Ze zoeken projecten die worden opgezet en uitgevoerd samen met de doelgroep in hun vrije tijd. Deelnemers krijgen hulp van coaches uit de culturele sector en medewerkers van de provincie Gelderland. Zij bieden hulp om het idee om te zetten naar een projectvoorstel.
Inwoners worden uitgenodigd om ook mee te denken en mee te praten over het idee. Als het idee is omgevormd tot een projectvoorstel, mogen inwoners  stemmen of het idee €10.000 subsidie krijgt. Bekijk de subsidiepagina hier.

Provincie Limburg
De provincie Limburg zet de komende jaren ‘Archeologie in de etalage’ en heeft de Nadere subsidieregels Archeologie. Met deze regeling willen de provincie projecten/activiteiten stimuleren die passen binnen onderstaande actielijnen (vensters) zoals omschreven in ‘Archeologie in de etalage! 2016-2019′.

 • Venster 1: Archeologie in beeld en binnen bereik – Archeologische verhalen, vondsten en kennis te bundelen en op aantrekkelijke wijze te ontsluiten voor een breed publiek.
 • Venster 2: Archeologie in verbinding – Binnen het fysieke domein de zichtbaarheid/aanwezigheid van recente archeologische vondsten in de Limburgse samenleving vergroten.

Aanvragen kunnen tot en met 2 december 2019 worden ingediend. Bekijk hier de website.

Provincie Overijssel
De subsidieregeling “Het Verhaal van Overijssel” maakt het erfgoed beleefbaar en zichtbaar en zorgt ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. Projecten die het verhaal vertellen achter de karakteristieke gebouwen, die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Aanvragen kan het hele jaar door, of tot het subsidieplafond bereikt is. Bekijk hier de regeling

Provincie Zuid-Holland (gesloten voor 2019)
De provincie Zuid-Holland was de eerste provincie die een subsidieregeling voor het archeologische publieksbereik heeft uitgezet. Het doel van de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland is het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot een beter beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Inschrijven voor deze subsidieregeling was mogelijk tot en met 15 maart 2019. Data 2020 zijn nog niet bekend. Bekijk hier de subsidievoorwaarden.

Provinciale subsidieloketten
Hier vind je per provincie de algemene provinciale subsidies. Binnen de cultuur en educatie subsidies is het soms even zoeken, maar biedt regelmatig kansen & regelingen die aansluiten op archeologische publieksactiviteiten.

Landelijke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland.

Speciaal voor de archeologie heeft het Fonds een gloednieuwe regeling in het leven geroepen (klik hier). De regeling is bedoeld voor projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten, projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen, of projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. Het gaat om actief meedoen en beleven. De subsidie (min. €1.000 en max. €25.000 per project) is aan te vragen door stichtingen en verenigingen.

Aan het begin van 2019 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie twee nieuwe regelingen voor cultuurparticipaties open gezet, ‘Cultuurmakers van nu’ en ‘Maakruimte voor cultuur’. Zij zijn hiervoor op zoek naar eigentijdse projecten of bijzondere samenwerkingen.

Cultuurmakers van nu is gericht op kleinschalige en vernieuwende projecten op het vlak van actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over. Cultuurmakers die samen vorm geven aan een project kunnen een aanvraag indienen. En je hoeft hiervoor geen stichting of vereniging te zijn. Al mag dat natuurlijk wel. Binnen deze regeling kan je tot € 5000,- aanvragen.

Maakruimte voor cultuur is voor de grotere projecten. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de (door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van actieve cultuurparticipatie door samenwerkingsprojecten van organisaties en cultuurmakers te ondersteunen. Maakruimte voor cultuur richt zich op projecten die in het nu en in de toekomst aansluiten bij de ideeën, behoeften en mogelijkheden van cultuurmakers binnen cultuurparticipatie en erfgoedbeoefening, in al hun diversiteit. Binnen deze regeling kan je tussen de € 5000,- en € 25.000,- aanvragen.

Ook heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie voor erfgoededucatie in het leven geroepen (klik hier). Hiermee ondersteunen ze projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kan worden gebracht. Hiervoor kan minimaal €26.000 en maximaal €80.000 worden aangevraagd. Voor erfgoededucatie projecten in 2019 kun je subsidie aanvragen van 14 januari t/m 6 september 2019.

VSBfonds
Het VSBfonds ondersteunt projecten waarin kunst en cultuur op een goede manier toegankelijk worden gemaakt voor een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. In aanmerking voor de subsidie komen vooral aanvragers die weten hoe ze hun publiek willen bereiken, welke mix van bezoekers ze willen hebben en welke ervaring zij hun publiek willen bieden. Ook projecten gericht op het werven en trainen van vrijwilligers en educatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Bekijk de website hier.

Met de regeling ‘donatie op locatie’, biedt het VSBfonds ook kansen voor kleine initiatieven die een lokale of regionale impact hebben met een donatieverzoek tot € 10.000,-. Het fonds gaat hier graag met kleine organisaties over in gesprek. Bekijk de regeling hier.

Het VSBfonds biedt daarnaast ook een gratis online cursus fondsenwerving aan. De cursus is voor iedereen, vrijwilliger of penningmeester, werkzaam in een professionele organisatie of actief in de buurt (klik hier).

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds biedt verschillende subsidies ter stimulering van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Het Mondriaan Fonds ontvangt momenteel van het ministerie van OCW extra budget voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek in de periode 2018-2021. Om dit mogelijk te maken zijn twee bestaande bijdrage mogelijkheden verruimd met initiatieven op het gebied van archeologie: de Projectinvestering Instellingen en de Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. De bijdrage kan gebruikt worden voor het presenteren van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een groot publieksbereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. De focus ligt op de Nederlandse archeologie. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken, het betrekken van vrijwilligers en het bereiken van jongeren.

Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en in sommige gevallen personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Er wordt geen verschil gemaakt tussen amateurs en professionals. Bekijk de website hier.
Het Cultuurfonds heeft ook een speciale subsidie voor initiatieven en projecten gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. Bekijk deze hier.

Bouwfonds Cultuurfonds
Via het Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. Bekijk de website hier.

Bankgiro Loterij Fonds
Het BankGiro Loterij Fonds wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur die grensverleggend is, erop gericht om kunst en  cultuur meer met de maatschappij te laten verbinden. Aanvragen worden onder andere beoordeeld op het bereik van een nieuw publiek en de ontwikkeling van nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken. Bekijk de website hier.

Stichting Dioraphte
Stichting Dioraphte heeft een subsidieregeling op het gebied van Cultureel Erfgoed waarbij het toekenningsbeleid vooral gericht is op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed in Nederland. Denk hierbij onder meer aan het beheer en behoud van cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord, monumenten, archeologie, archieven en musea. Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen, symposia etc. vallen hier dus niet onder. Lees meer hier.

Fond 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Ze ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Lees meer hier.

De Gravin van Bylandt Stichting
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting steunt onder andere musea en restauraties en het behoud van monumenten.

Reuvensfonds
De Stichting Reuvens behartigt en ondersteunt de belangen van alle archeologen in Nederland. Om hier een extra dimensie aan te geven is in 2018 het Reuvensfonds opgericht. Met dit fonds worden initiatieven ondersteund die de duurzaamheid en verbinding tussen de verschillende partijen in de Nederlandse archeologie ten goede komen. Voor een grote verscheidenheid aan initiatieven en projecten, zoals publicaties, onderzoeken, congressen of open dagen, kan een bijdrage worden gevraagd vanuit het Reuvensfonds. Vanaf 2019 stelt de Stichting Reuvens tweemaal per jaar minimaal € 2.000,- ter beschikking vanuit het fonds. Aanvragen dienen vóór 15 februari of 15 augustus 2019 binnen te zijn. Lees meer hier.

Regionale fondsen

Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft naast een landelijke organisatie, ook provinciale afdelingen die lokale of regionale projecten ondersteunt. Vindt de uitvoering van je project in de regio plaats, dan kan je bij de desbetreffende afdeling van het Cultuurfonds je aanvraag indienen. Bekijk de website hier.

Fonds 1818
Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Ook initiatieven op gebied van erfgoed steunt Fonds 1818 projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven. Dit kan een project zijn om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken of een samenwerking met onvermoede partners. Andere projecten op het gebied van erfgoed zijn voor het fonds met name interessant wanneer een breed publiek kennis kan nemen met het erfgoed. Bekijk de website hier.

K.F. Hein Fonds
Het K.F. Hein Fonds is een vermogensfonds dat Utrechtse organisaties en instellingen steunt binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Culturele instellingen in de provincie Utrecht (stichtingen, verenigingen of uitgevers) kunnen een projectaanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een project of investering. Bekijk de regelingen hier.

Stichting Bevordering Volkskracht / J.E. Jurriaanse Stichting
De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die te maken hebben met geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie. Soms dragen zij bij aan de publicatie van een boek.Het werkgebied van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincies Zuid- Holland en Utrecht. Bekijk de website hier.

Lokale fondsen en subsidies Gemeenten

Ook op lokaal niveau zijn er vele particuliere fondsen die zich inzetten voor het erfgoed van de lokale omgeving en hebben gemeenten vaak subsidieregelingen. Het reikt te ver deze hier allemaal te noemen, maar check de website van je gemeente voor de mogelijkheden en vraag en kijk rond waar de kansen liggen.

Facts

 • Fonds voor Cultuurparticipatie
 • VSBfonds
 • Mondriaan Fonds
 • Prins Bernard Cultuurfonds
 • Bouwfonds Cultuurfonds
 • Bankgiro Loterij Fonds
 • J.E. Jurriaanse Stichting
 • Stichting Dioraphte
 • De Gravin van Bylandt Stichting
 • Fonds 1818
 • K.F. Hein Fonds
 • Reuvensfonds
 • Provinciale subsidies
 • Regionale subsidies en fondsen

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie:

Kunst en cultuur horen bij het leven. Ze geven betekenis aan het leven.

Uit: filmpje FCP

Subsidies & fondsen

Oproep!

Weet jij nog een landelijk of regionaal fonds dat subsidies verleent aan archeologische publieksinitiatieven? Laat het ons weten via archeoleeft@archeologiedagen.nl.